4 Mezhep ve İmamları 2022

4 Mezhep ve İmamları 2022

4 Mezhep ve İmamları, Sözlük anlamı benimsenen, gidilen yol anlamına gelmektedir. Dinimizde ise, içtihad sahibi bir alim kişinin fikir ve görüşlerini kabul eden kişilerin oluşturduğu dini ekollere bu isim verilmektedir. Özde, dinin mezhepleri arasında bir farklılık yoktur, bazı ayrıntılar mezhep oluşturmaya neden olmuştur. Mezhepler, isteğe göre değil, Kur’an ve hadislerin yorum farkına göre oluşmuş farklılıklardır.

Peygamber efendimizin (s.a.v.) döneminde yaşayan sahabelerden bazıları, O’nun Ağzından çıkan sözler dahil, Kur’an’ı nasıl yorumladığını ve insanların sorunlarına nasıl çözümler bulduğunu ezberlemiş, dimağlarına yerleştirmişlerdi. Peygamberimizin vefatından sonra bu sahabeler, çeşitli İslam bölgelerine gittiler. Her biri gittiği yerde Peygamberimizin yöntemine göre insanların sorunlarına çözümler buldular ve Kur’an ve hadislerde olmayan sorunlar için içtihad ettiler. Böylece etraflarında pek çok talebeleri onların bu yöntemlerini ileriye taşımak için gönüllü oldu. Her sahabe, kendi şahsi özellikleri ve gittikleri bölgenin farklılıkları nedeniyle aynı konuda farklı içtihadlar ortaya atmışlardır. Böylece onları birbirinden ayıran mezhepler oluşmaya başlanmıştır. Zaman içinde bu ekollerden sadece dört sahabenin yaydığı ekol kalıcı olmuştur. Bu ekoller Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki mezhepleridir. İmamları sırayla; İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmed Bin Hanbel ve İmam Enes Bin Malik’tir.

Neden Mezhepler Arasında Farklılıklar Bulunmaktadır?

Mezheplerin arasında bu kadar farklılık olmasının nedenleri çeşitlidir. Bunlardan biri Kur’an ayetlerini farklı yorumlamaktan kaynaklanmaktadır. Kur’an’daki  hüküm ve müteşabih ayetleri her sahabe farklı bir şekilde yorumlamıştır. Bu nedenle de mezhepler arasında farklılıklar oluşmuştur.

Peygamberimizin hadisleri ile ilgili de aynı olay gerçekleşmiştir. Bu dört sahabeden kimi bu hadisleri kaynaklarından ötürü kaynak olarak baz almak istememiştir. Kimi de örnek almıştır. Elbette alan imamlar arasında da görüş farklılığı ortaya çıkmış böylece bazı farklar da bu yüzden ortaya çıkmıştır.

Sahabelerin gittikleri bölgenin ve insanların özellikleri, gelenekleri ve yaşam tarzları da bu farklılığı ortaya çıkaran bir diğer sebeptir.

Mezhep Farklılıkları Sakıncalı Bir Durum Mudur?

Bu farklılıklar, insanlara özellikle sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldıklarında alternatif çözümler üretmiştir.

Gelin 4 Mezhep İmamın hayatını ve hakkında bilgileri yakından inceleyelim;

1- İmam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir Hayatı ? 2022

4 mezhep imamlarındandır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir Hayatı hakkında bilgiler. Ebu Hanife, 699 yılında Kufe’de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda Kur’an’ı ezberleyerek Arap edebiyatı hakkında geniş bilgi sahibi olmuştur. Gençliğinde Enes bin Malik, Vasile bin Eska ve Abdullah bin Ebi Evfa’dan hadis dinlemiştir. Bu yüzden tabiiden sayılır.

Önceleri tüccarlık yapan Ebu Hanife, İmam Şafi tavsiyesiyle ilim öğrenmeye başlamış; Şabi’den iman, itikad, kelam ve münazara ilimleri almıştır. Daha sonra onsekiz yıl boyunca Hammad Bin Süleyman’dan fıkıh dersi almıştır. Ehlibeyt den İmam Cafer Sadık(hz.) ve İmam Muhammed Bakır(hz.)dan, Halife Ömer(hz.) ve pek çok önemli şahıstan tasavvuf ve ilim öğrenmiştir.

En büyük imam anlamına gelen ünvanı İmam-ı A’zam, sevenlerinin verdiği bir ünvandır. Asıl ismi Numan bin Sabit olan Ebu Hanife, hadisleri yalnıca rivayet ve senet üzerine değil mantık üzerine de değerlendirir ve Peygamber’e yakıştıramadığı hakkında aykırı bir fetva verebilirdi. 200 kadar aykırı fetvası bulunmasının nedeni budur.

Bir mevzunun çözümü için dört delil diye bilinen şu yöntemi uygulardı:

Kitap: Buna göre Kur’an’daki ibadetle ilgili olan ayetler hariç tutularak, her ayetin içerdiği hükmün asıl nedeni bulunmalıdır.

Sünnet: Hadis kaynaklarının kuvvetli kaynaklar olup olmadığına pek dikkat eder, kaynağı sağlam dahi olsa kamu yararı için gözardı edebilirdi.,

İcma: Fıkıhta ilerlemenin önünü kapattığından, Ebu Hanife fıkıhı reddetmiştir.

Kıyas: İnsan ve kamu yararını göz önünde tutarak yapmıştır.

Ebu Hanife’nin fıkıh hakkında yazdığı iki temel eser, Feraiz ve Şurut’tur. Fıkhul Ekber, El Fıkhül Ebsat, Er Risale, El Vasıyye de diğer eserleridir.

Ebu Hanife, Abbasi ve Emevi saltanatlarıyla hep mücadele içinde olmuş, bu yüzden de Abbasi devletinin halifelerinden Ebu Cafer el Mansur tarafından işkence edilerek ve zehirletilerek öldürülmüştür. Hanefi mezhebinin kurucusudur.  Allah cc hepimizi şefaatine nail eylesin.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Kimdir Hayatı hakkında bilgiler İslam Alimi,hanefi,sunni,mezhep,kurucusu,kabri nerede,sözleri,eserleri,fıkıh,farzlar,sünnetler,namaz 4 mezhep kurucukarı, 4 mezhep haritası 4 Mezhep Hakkında Bilgiler.

2- İmamı Şafii Kimdir Hayatı ? 2022

İmamı Şafii Kimdir Hayatı hakkında bilgiler. Şafii mezhebinin kurucusudur. 767 senesinde Gazze’de doğmuştur. Babasının ölümünden sonra Mekke’ye göç etmişlerdir. İmam Şafii, 7 yaşında iken Kur’an’ı ezberlemiş ve o yaşlardan itibaren önemli alimlerden çeşitli dersler almış ve ilim öğrenmeye başlamıştır. Yoksul bir çocukluk geçirdiği halde, ilim öğrenmeyi hiç bırakmamıştır. Daha sonra Hüzeyl kabilesine giderek Arapçanın inceliklerini ve edebiyatını öğrenmiştir.

Böylece hadiste, fıkıh ve lügatte ve edebiyatta başarılı olmuştur. Dokuz sene İmam Malik’ten aldığı ilim, onun hayatındaki en önemli dönemlerdendir. Daha sonra Ebu Hanife’nin talebelerinden biri ona ilim dersleri verdi. Mekke’ye döndüğünde vali tarafından kadılık vazifesine getirildi. Özellikle hac dönemlerinde ziyarete gelen ilim adamları ve alimler ondan ders aldılar. Dokuz sene Mekke’de kaldıktan sonra bir ilim merkezi olan Bağdat’a gitti ve orada da dersler verdi. Burada Kitab’ül Bağdadiyye isimli eserini yazdı. İmam şafiinin rivayet ettiği pek çok hadis, büyük hadis kaynaklarında yer almıştır. İmam Şafii 820 yılında Kahire’de vefat etmiştir.

Daha sonra Bağdat’taki siyasi karışıklık sebebiyle Mısır’a gitmiştir. Müslümanlara işlerinde uygulayacakları bir yol göstermiş ve bu yolu izleyenlere de Şafiilik mezhebine bağlı olarak Şafii denmiştir.

Mezhebin en önemli özelliği ayet ve hadislere yorum katmadan almasıdır. Hadisler Kur’an’a yakın kaynaklardır anlayışındadır Ona göre “Kur’an ‘da kesinlikle yabancı kelime yoktur” ve bu anlayışa delil olarak açık bir Arapça ile gönderilen Yusuf suresini gösterir. En önemli eserleri El Ümm, Kitab’üs Sünen ve Müsned, Er Risale fil Usül, El Mebsut, Ahkam’ül Kur’an, Müsned’üş Şafii, El Mevaris, Edeb’ül Kadi’dir.

Ayrıca Ahmed Bin Hanbel, İshak bin Raheveyh, Ebu İbrahim Müzeni, Ez Zaferani, Reb’il bin Süleymani Muradi gibi önemli isimlere de ilim dersleri vermiştir.

İmamı Şafii,Kimdir Hayatı,Hakkında Bilgiler,sözleri,özellikleri,eserleri,namaz,farzları,içtihat,türbesi,er risale,hacet namazı,kitapları,ilmihali,alimleri 4 Mezhep..

3- İmamı Ahmed Bin Hanbel Kimdir Hayatı ? 2022

İmamı Ahmed Bin Hanbel Kimdir Hayatı hakkında bilgiler. Hanbeli mezhebinin kurucusudur.  781’de Bağdat’ta doğmuştur.  Babasını küçük yaşta kaybedince ona annesi bakmıştır. Küçük yaşta Kur’an’ı ezberlemiştir. Bağdat’ın ilim merkezi oluşu hasebiyle kısa zamanda ilim, lügat, hadis ve fıkıh dersleri almaya başladı. Kendi yaşıtları arasında ciddiyeti, sabrı ve takvasıyla öne çıkıyordu.

Eğitiminde pek çok alim bulunmuştu. Bunlar arasında Ebu Hanife’nin öğrencisi Ebu Yusuf da vardı. Ebu Yusuf’tan ilim ve fıkıh öğrenirken, hayatının 3 senesini de Huşeym’den hadis ilmini öğrenerek  geçirmiştir.

İmam Hanbel daha sonra ilmi için seyahatler yapmış, Küfe, Basra, Mekke, Şam ve Medine’ye gitmiştir. Bu zorlu yolculuğun tek sebebi ilmini artırmak ve bilgisini pekiştirmekti.  Bu yolculuğun sonunda, artık pek çok alim ve evliya ile görüşmüş, ilmine ilim katmıl olarak Bağdat’a geri döndü ve insanlar için yararlı oldu.

Dersleri iki çeşitti; biri talebelerin katıldığı intizamlı dersler, diğeri hem talebe ve hem de halktan kişilerin katıldığı derslerdi. İlmi ve üstün ahlakı, halk tarafından çok sevilmesine neden olmuştu. Böylece her geçen gün onu dinleyenlerin ve talebelerinin sayısı artmaktaydı. Hadis ilminde döneminin en büyük alimi idi. Yaşadığı devirde içinde otuz bin hadis bulunan Müsned eserini yazdı.

Mutezileye mensup kişilerin Abbasi halifesi Memunu inandırması ve Kur’an’a mahluk kabul etmelerinin ardından, İmam Hanbel’i zorlayıp 28 ay boyunca hapsettiler ve işkence yaptılar. Ancak o yine de “Kur’an Allah’ın kelamıdır, mahluk değildir.” Dedi. Böylece el Mütevekkil’in döneminde mutezile ehlini saraydan uzaklaştırdı.

855 senesinde Bağdat’ta vefat eden İmam Hanbel, dini zorluklarda şu yönteme başvurmuştur:

  1. Kitap ve Sünnet
  2. İcma ve Sahabe Sözleri
  3. Zayıf ve mürsel hadis
  4. 4.Kıyas

Kendi zamanında pek çok kişiyi ilmiyle aydınlatan İmam Hanbel, günümüzde de ekolü devam eden büyük bir alimdir.

4-İmam Malik Bin Enes Kimdir ? 2022

İmam Malik Bin Enes Kimdir hayatı hakkında bilgiler. Maliki mezhebinin kurucusudur. 712 yılında Medine’de doğmuştur. Ailesinin pek çok ferdi, peygamberin ashabı ve birebir görüştüğü kişilerden rivayetlerde bulunmuştur. İlmi eğitimine küçük yaşlarda İbni Hürmüz’ün yanında başladı ve yedi sene devam etti.

Rivayet edilir ki, bir gün babası Malik’e bir soru sormuş ancak kardeşi doğru cevabı verirken kendisi hata yapmış. Bunun üzerine babası ona “herhalde güvercinler seni oyaladı” demiş. Buna içerleyen Malik o günden sonra ilim öğrenmeye başlamıştır.

Yine bir rivayete göre annesine ilim öğreneceğini söylediğinde annesi ona yeni bir elbise giydirmiş ve ona “şimdi git ve yaz” demiştir.

Pek çok zorluğa göğüs gererek ilmini öğrenmeye ve öğretmeye çabalamıştır.  20 li yaşlarına geldiğinde uzak diyarlardan dahi öğrenciler gelen, bir fetva ve ders öğretmeni olmuştur. Bine yakın öğretmeni ve hocası olduğu ve öğrencilerinin binleri aştığı söylenmektedir. En önemli eseri El Muvatta’dır. Bunun dışında Tefsirü Garib’il Kur’an ve kadılara yazdığı bazı mektuplar da bulunmaktadır. 795 senesinde Medine’de vefat etmiştir.

4 hak mezhebin 4 imamından kurucuları hakkında sizlere bilgiler aktarmaya çalıştık.

Allah cc dostlarının izinden gitmeyi nasip etsin. Allah cc Birdir. Merhamet etmeyene Allah cc da merhamet etmez… Lailaheillallah. 4 Mezhep ve imamları hakkında bilgileri sizlere sunduk..