Ölünün Arkasında Okunacak Dualar

Cenazeyi Definden Sonra Okunacak Dua
Cenazenin defni tamamlandıktan sonra geride kalanlar şu duaları okuyabilirler: Bu duanın hem ölüye hemde okuyanına faydası vardır. Bir kere okumak yeterli olur.


Okunuşu: “E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Minhâ haleknâküm ve fîhâ nü’îdüküm ve minhâ nuhricüküm târeten uhrâ.
Allâhümme fağfir lehû verhamhü inneke ente’l- ğafûrü’r-rahîm. Allâhümme’ğfirlî ve lehû ve a’kıbnî minhü ‘ukben haseneten.”

Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile.
Sizi topraktan yarattık, sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. (Tâhâ, 20/55)
Allah’ım! Onu bağışla ve ona merhamet eyle, şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. (Ebû Davud, Cenaiz, 60)
Allah’ım! Beni ve onu bağışla, güzel akıbet ihsan eyle.” (Tirmizî, Cenaiz, 7)

Ölüler İçin Dua

Ölen kimseler için şu dualar okunursa hem okuayanına sevab hemde ölüye faydası vardır.


Okunuşu: “Allâhümme’ğfir lehû verhamhu ve ‘âfihî va’fü ‘anhü ve ekrim nüzülehû ve vessi’ medhalehû vağsil-hu bi’l-mâi ve’ş-selci ve’l-beredi ve nakkihî mine’l-hatâyâ kemâ yunakka’s-sevbü’l-ebyedu mine’d-denes, Ve ebdilhü dâran hayran min dârihî ve ehlen hayran min ehlihî ve zevcen hayran min zevcihî. Ve edhılhü’l-cennete ve e’ızhü min ‘azâbi’l-kabri ev min ‘azâbi’n-nâr.
Allâhümme’ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ.
Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî ale’l-îmân ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ‘ale’l-İslâmi.
Allâhümme lâ tahrimnâ ecrehû ve lâ tüdillenâ ba’dehû.”

Anlamı: “Allah’ım! Şu ölen kuluna mağfiret et ve ona rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla yıka, hatalardan arındır, tıpkı beyaz elbisenin kirden arındığı gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir âzabından, ateş azabından sakındır. (Müslim, Cenaiz, 86)
Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanları ve bulunmayanları, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla.
Allah’ım! Bizden yaşattığını İslâm dini üzere yaşat, öldürdüğünü de imanlı olarak öldür.
Allah’ım! Onun ecrini bize haram kılma, ondan sonra da bizi saptırma.” (Ebû Davut, Cenaiz, 60)

Ölüye Kur’an-ı Kerim Okumak

Geçmişlerimizin ruhuna Kur’ân’dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur:
“Yasin, Kur’ân’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin’i ölülerinizin üzerine okuyunuz.” (Müsned, V/26)
Bu hadis-i şerif, Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına hem de ölmüş mü’minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:
“Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar.” (İbni Mace Tercemesi, IV/274)
İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur’ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî’nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer’in ölülerin ruhuna Bakara Sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, IV/56)