Outsource Nedir ? Ne Demek ?

Outsource Nedir ? Ne Demek ?

Outsource Nedir ? Ne Demek ?; Outsourcing kelime olarak dış kaynak kullanımı anlamına gelir. Outsource etmek ise bir işin yapılmasını dış kaynağa bırakmak demek. Burada amaçlanan, bir şirketin temel faaliyet alanının dışında kalan bir kısım işlerin, personel kaynağı ayırmak durumunda kalmaksızın, bir başka şirkete yaptırılmasıdır. Bu şekilde şirket o işin yapılmasını sağlamış oluyor ve sadece gözlemek ve kontrol etmekle yetiniyor.

Dünyada dış kaynak kullanımı, kavram olarak aslında 1980′li yıllardan beri var. Dış kaynak kullanımı, outsourcing ifadesi ilk olarak Business Week’te 1981 yılında yayınlanan bir makalede kullanılmış. Bu şekilde de literatürde yerini almış. Ama bir iş modeli ya da bir yönetim stratejisi olarak asıl 1990′lı yıllardan itibaren daha çok rastlanıyor.

Outsource, teorik olarak şu şekilde tanımlanıyor: Bir şirketin süreklilik gösteren iç işlerinin, bir anlaşma yapılarak, dışarıdaki bir tedarikçi şirkete devredilmesidir.

Dış kaynak kullanımında temel özellik, bir şirket, tedarikçi bir şirkete, hangi işlerin yapılmasını beklediğini söyler. Yoksa bu işlerin nasıl yapılması gerektiğine karışmaz. Bu şekilde bazı rutin işlerini outsouce eden şirket, kendisine rekabet avantajı sağlayacak faaliyetlere daha rahat odaklanacaktır. Kendi uzmanlık alanına girmeyen işleri ise bu konuda uzman olan tedarikçi şirketlere bırakarak, bir anlamda bu işlerin de daha sorunsuz ve kalieli yapılmasını sağlamış olur. Bu özellikleri nedeniyle outsourcing bir yönetim stratejisi kabul edilir.

Dış kaynak kullanımı ilk telaffuz edilmeye başlandığı yıllarda, şirketin gereksinim duyduğu bir mal ve hizmetin içeride üretilmesi yerine dışarıdan satın alınması şeklinde uygulanmıştır. Ama şirketler pazarda daha iyi yer tutabilmek için kendi işlerine daha fazla odaklanma gereksinimi duyunca, diğer konularda o işi kim daha iyi yapıyorsa o şirketlerin kaynaklarını kullanmaya yönelmişlerdir. Böyle olunca da operasyonel anlamda basit bir satın alma kararı ve işlemini bir kenara bırakıp, stratejik bir yönetim aracı olarak outsoucing uygulanmaya başlanmıştır.

Günümüzde artık stratejik bir yönetim şekli olarak outsoucing çok etkin bir şekilde kullanılıyor.

Outsourcing’in temel faydalarına bakılacak olursa:

  • Sabit maliyetler değişken maliyete dönüşüyor
  • Maliyetler düşüyor
  • Gözlemlenebilir ve kontrol edilebilir bir hizmet alınıyor
  • Şirket kendi ana faaliyetlerine daha rahat odaklanıyor
  • Bütçeyi hazırlamak ve yönetmek kolaylaşıyor
  • Dış kaynağa bırakılan iş daha kaliteli üretiliyor

Dış kaynak kullanımında beklenen yararın elde edilebilmesi için, öncelikle şirketin, stratejik olarak bir dış kaynak kullanımı politikasını oluşturmuş olması gerekiyor. Ayrıca bunun dışında şirketin ana faaliyet alanları içinde de dış kaynak kullanımına gidilebilecek olanların değerlendirilmiş olması gerekiyor. Çünkü ana faaliyet alanında bulunan ve geleneksel olarak yıllardır yapılan, performansı etkileyebilecek kritik işlerin de outsource edilmesi mümkün olabilir. Şirket bu şekilde büyümeyi hedefleyerek pazarda rekabet avantajı yakalamayı planlayabilir.