Tartışma Türleri 2022

Tartışma Türleri 2022

Tartışma Türleri hakkında bilgiler. Tartışma, özünde bir fikir alışverişidir. İnsanlar biraraya gelir, belli bir konu üzerinde görüşlerini karşılıklı olarak ifade ederler.

Tartışma, herkesin ilk aklına geldiği gibi, kavga gürültü demek değildir. İnsanın aklına hemen olumsuz yönde eylemler geliyor ancak insanların diğer canlılardan farkı, dilini kullanıyor olmasıdır.

Herkesin aynı görüşte ve düşüncede olması mümkün değildir. Bu beklenemez de. Ama karşılıklı konuşarak, düşünceleri paylaşarak bir uzlaşma ortamı kurulabilir.

O zaman bir tartışma durumundan bahsedebilmek için önce ortada tartışılacak bir konu olmalıdır. Sonra bu konuyu tartışacak taraflar olmalıdır. Elbette tartışma türüne göre bir tartışma ortamı hazırlanmış olmalıdır.

Tartışma şekillerini belli kalıplara oturtmak kolay değil. Çok farklı amaçlar ve beklentiler doğrultusunda bunları 5 ana grupta toplamak mümkündür.

Sempozyum 2022

Konuları genel olarak akademiktir. Bilimsel bir toplantıdır ve belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenir. Sempozyumun konusu sanat, siyaset, ekonomi ve bilim gibi konular olabilir. Toplantıya katılanlar da bilgi verilmek istenen konuda uzman olan deneyimli kişilerdir. Sempozyumun amacı, insanların bilgi edinmesini sağlamaktır. Konu farklı yönleriyle ele alınır.

Sempozyumlar herhangi bir tartışma içine girmek için değil, uzmanların farklı görüşleriyle bir konuda çözüm arayışı bulmak için düzenlenir.

Sempozyum sonunda, alınan kararlar ve bildiriler kamuoyuna duyurulur.

Sempozyum, diğer tartışma türlerinden açık oturuma benzer. Ancak burada özel bir dinleyici kitlesi vardır. Yapılan tartışmalar ve alınan kararların bilimsel değeri vardır.

Açık oturum 2022

Toplumun merak ettiği, izlediği, bilgilenmek istediği herhangi bir konu üzerinde konusunda uzman kişiler tarafından, bir izleyici kitlesi önünde tartışıldığı bir tartışma türüdür. Konuları genellikle güncel olaylardır. Genelde konuşmacı olarak katılanların kabul ettiği bir başkan tarafından yönetilir. Süresi konuya göre belirlenir.

Açık oturumun amacı tartışılan konuya yeni bakış açıları kazandırmaktır.

Bu açıdan bakıldığında diğer tartışma türü olan panele çok benzer. İkisi arasındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlarda yapılan tartışmalar panellere göre daha hararetlidir. Panelde genelde bir konunun farklı özellikleri üzerinde durulur. Oysa açık oturumda konuyla ilgili farklı görüşler tartışılır.

Panel 2022

Burada da, açık oturumda olduğu gibi, önceden belirlenmiş bir konu, dinleyiciler önünde, uzmanları tarafından bir sohbet havası içinde tartışılır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, seçilen konu farklı yönleriyle ele alınır. Panelin amacı, bir konuda karara varmak değildir. Konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymak ve konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmaktır.

Eğer panelin sonunda tartışmaya dinleyiciler de katılırsa o zaman panel foruma dönüşmüş olur.

Forum 2022

Az önce değinildiği gibi forum, panellerin dinleyicilerin de katılmış olduğu şeklidir. Forumun da amacı panellerde olduğu gibi görüşülen bir konuyu karara bağlamak değil, konuyu farklı yönleriyle ele almak ve tartışmaktır. Forumu bir başkan yönetir. Toplumun ilgi gösterdiği bir konuda, farklı görüşteki dinleyiciler söz alarak tartışmaya katılırlar.

Münazara 2022

Burada durum çok farklıdır. Ortada bir tez ve antitez vardır. İki zıt görüş, iki grup arasında bir hakemin gözetiminde tartışılır. Açıklanan diğer tartışma türlerinden farkı, tartışılan konunun bir karara bağlanmasının istenmesidir. Aslında bir yarışma olmamasına rağmen münzaralar bir anlamda düşünce ve konuşma yarışmasıdır denebilir.

Tartışma türleri ve özellikleri,tartışma türleri slayt,tartışma çeşitleri,tartışma türleri nelerdir,tartışma türleri hakkında bilgi,tartışma nedir tartışma türleri,bağdaştırma,tartışma türleri testi.