Kadının Sesinin Hükmü Nedir?

Kadının Sesinin Hükmü Nedir?; Dört mezhebe göre kadının sesi haram değildir.

İmam Taberânî’nin ”Mu’cemul Evsat”ında ve ”Fethu’l Bârî”adlı eserin ”Nikâh Kitabı”nda (9. Cilt, 225. Sayfa) bildirildi ki: ”Sâbit olan bir Hadîs-i Şerîf’te zikredildi ki: ”Bir kadın bir düğünde kasîde söyleyebilmek için
peygamberimizden izin istemiş, peygamberimiz de ona izin vermiştir.”

İmam Buhârî’nin ”Sahîh”inin ”Nikâh Bölümü”nde Hişâm bin Urve babasından rivayet etti ki: Âişe
(radiyallâhu anhâ), bir kadını Ensar’dan bir erkek ile evlendirdiklerinde Peygamber Efendimiz ona buyurdu ki: ”Ey Âişe sizde defle kasîde söyleyecek kimse yok mudur ki orada bir şeyler söylesin?” Âişe (radiyallâhu anhâ) buyurdu ki: ”Neyi söyleyecek Ey Allâh’ın rasûlü?” Peygamberimiz buyurdu ki:

”Biz size geldik. Biz size geldik.

Bizi selâmlayın ki bizde sizi selâmlayalım.

Kırmızı altın olmasaydı sizin bu vadiniz de olmazdı.

Sizin esmer buğdayınız olmasaydı kızlarınız bu kadar güzel olmazdı.”

İmam Buhârî’nin rivayet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te Âişe radiyallâhu anhâ dedi ki: Peygamberimiz
evime girdiğinde iki genç kızın bazı beyitler söylediğini gördü. Peygamberimiz onlara sırtını çevirerek yatağına yattı. Ebû Bekir  içeriye girince dedi ki: ”Bu sesler de ne?” (peygamberimizin yanında nasıl böyle söylersiniz anlamında). Peygamber Efendimiz Ebû Bekir’e buyurdu ki: ”Bırak onları.” İbn-u Hacer el-Askalânî ”Fethu’l Bâri”de (c.2, s. 440) bu kızların Ensar’dan olduğunu bildirdi. Yine İbn-u Hacer el-Askalânî ”Fethu’l Bâri”de (c. 2, s. 443) buyurdu ki: ”Peygamberimiz  o bayanların sesine haram demedi. Ebû Bekir’e de <<Dinleme, sana haramdır>> demedi, aksine <<Sen onları bırak söylesinler>> dedi.” 

Başka bir Hadîs-i Şerîf’te, İmam Buhârî ”Sahîh-i Buhârî” adlı kitabının ”Nikâh” bölümünde şöyle bildirdi: Halid bin Zekven, Rubey’a bint Mu’avvis bin Afra’dan rivayetle buyurdu ki: ”Peygamberimiz yanımıza geldi ve benim yanımda oturdu. Oradaki bayanlar bazı beyitler söylerken dediler ki: <<Bizim aramızda öyle bir
peygamber var ki yarın ne olacağını bilir>> Efendimiz de onlara dedi ki: <<Sakın bunu bir daha söylemeyiniz, daha önceki söylediklerinize devam ediniz.>>”. Eğer kadının sesi haram olsaydı Efendimiz, ”Devam edin” buyurmazdı. 

İbn-u Mâce’nin, Enes bin Mâlik’ten rivayet ettiği bir Hadîs-i Şerif’te: Peygamber Efendimiz Medîne’de yürürken bazı hanımların def çaldıklarını ve şu beyitleri söylediklerini duyar:

Anlamı: ”Biz Neccar oğullarının kızlarıyız. Ne mutlu bize ki, Muhammed gibi güzel bir komşumuz var.”

Efendimiz de mealen buyurdu ki: Allâh biliyor ki ben de sizleri seviyorum.”

Eğer kadının sesi haram olsaydı Efendimiz bu bayanlara, onları sevdiğini söylemez, aksine onları ikaz ederdi.

İmam Murtada Ez Zebîdî, ”İthafu’s Sâdeti’l Muttakîn Şerhu İhyâ-i Ulûmiddîn” (4. Cilt 338. Sayfa) adlı kitabında şöyle bildirdi:

Kadı İyâd buyurdu ki: Kadın ”Lebbeyk Allâhumme Lebbeyk” lafzını sesli bir şekilde söylerse günahkâr değildir, çünkü kadının sesi haram değildir. ”

Hafız İbni Hacer El Askalânî, ”Fethu’l Bâri”de (c. 13, s. 304), hanımların peygamberimize biat etme hususunda buyurdu ki: ”Bayanlar orada peygamberimize sesli olarak biat ettiler. Haram olsaydı peygamberimiz bunu kesinlikle kabul etmezdi.” 

İmam Nevevî, ”Sahîh-i Muslim”i şerh ederken buyurdu ki: ”Kadınlar peygamberimize biat ederken, oradaki namahrem olan erkeklerin kadınların sesini işitmesi haram değildir.”

İbn-i Âbidîn ”Hâşiye”sinde (c.5, s. 236) buyurdu ki: ”Namahrem olan kadınlarla mubah olan şeyler konuşulabilir.” 

Şeyh Zekeriyyâ el-Ensârî ”Esne’l Metâlib Şerh Ravdatu’t Tâlib” adlı kitabında buyurdu ki: ”Kadının sesi haram değildir. Ancak bir kadının, sesini kişiyi zinaya çekmek için ya da herhangi bir harama çekmek için inceltip konuşması haramdır. Erkeğin de kadının sesini fitne için zevk alarak dinlemesi haramdır.”

El-Ahzâb Sûresi’nin 32. Âyet-i Kerîmesi şöyledir:

۞‭ ‬يَا‭ ‬نِسَاءَ‭ ‬النَّبِيِّ‭ ‬لَسْتُنَّ‭ ‬كَاَحَدٍ‭ ‬مِنَ‭ ‬النِّسَاءِ‭ ‬اِنِ‭ ‬اتَّقَيْتُنَّ‭ ‬فَلَا‭ ‬تَخْضَعْنَ‭ ‬بِالْقَوْلِ‭ ‬فَيَطْمَعَ‭ ‬الَّذِي‭ ‬فِي‭ ‬قَلْبِهِ‭ ‬مَرَضٌ‭ ‬وَقُلْنَ‭ ‬قَوْلًا‭ ‬مَعْرُوفًا‭ ‬۞

İmam Kurtubî bu Âyet’i şu şekilde tefsîr etmiştir:

”Ey Peygamberin Hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edâ ile söylemeyin ki kalbinde hastalık olan bir kimse ümide kapılmasın. Güzel söz söyleyin.”

Bir kişi derse ki : ”Allâh, el-Ahzâb Sûresi’nin 32. Âyetinde kadının sesi haramdır diye buyurmadı mı?”, ona deriz ki: ”Hayır, bu Âyette kadınların erkeklerle konuşmaları  mutlak surette haram kılınmamıştır. Sadece seslerine belirli bir edâ katarak konuşmaları yasaklanmıştır.’’ Ehl-i Sünnet müfessirlerinin hepsi bu inanç üzerelerdir. Bu Âyet’ten kadınların erkeklerle konuşmasının değil de zinakâr kadınlar gibi konuşmasının haram olduğu anlaşılmaktadır. İbn-u Âbidîn de ”Reddü’l Muhtâr” adlı eserinde bildiriyor ki: ”Kadının sesi haram değildir.”

Anamız Âişe’nin (radiyallâhu anhâ) bir perdenin arkasından erkeklere ders verdiği sahîh senetle sâbittir. İbn-u Hacer Askalânî ”Telhîsu’l Habîr Fî Tehrîc Hadisi’r Râfi’il Kebîr” adlı kitabında şöyle bildirdi: ”Sahîh olarak vârit olundu ki, erkek sahâbîler Âişe’ye radiyallâhu anhâ dîni hükümler ve Hadîsler ile alakalı sorular sorarlardı.”

İmam Hâkim’in ”El Mustedrak” adlı kitabında şöyle zikredilmektedir:

El-Ahnef bin Kays şöyle buyurdu: ”Ebû Bekir
Sıddîk, Ömer bin Hattâb, Osman bin Affân, Ali bin Ebî Tâlib  ve başka halîfelerin ders verdiklerini işittim; Âişe’nin konuştuğu gibi açık (anlaşılır) konuşanı görmedim.” 

İmam Fahreddîn er-Râzî ”Tefsîru’l Kebîr” kitabında ”En-Nûr” Sûresi’nin 31. Âyetini açıklarken şöyle buyurdu: ”Kadınların sesinin haram olmadığı, en sahîh olan sözdür. Çünkü, peygamberimizin hanımları erkeklere ders verirlerdi, onlardan birisi de Âişe radiyallahu anhâ idi. Peygamberimizin hadislerini sahâbîlere naklederdi ve sordukları sorulara cevap ve fetvâ verirdi. Bazı erkek ve bayan sahâbîler derlerdi ki: ”Biz Ebû Bekir, Ömer, Ali, Osman’ın konuşmasını işittik, ancak Âişe’nin konuşması gibi güzelini işitmedik”

Ömer  hutbede mehir konusundan bahsederken, sahâbîlerden bir bayan ayağa kalkıp dedi ki: ”Ey Ömer senin söylediğinle mi yoksa Allâh’ın kitabıyla mı amel edelim?” 

Ömer  dedi ki: ”Tabi ki Allâh’ın kitabıyla amel edeceğiz.” Kadının Ömer Efendimize hatırlayamadığı Âyeti hatırlatması üzerine Ömer Efendimiz dedi ki: ”Kadın doğruyu söyledi, Ömer hata etti.”

Kadının sesi haram olsaydı, Efendimiz Ömer  onu uyarmaz mıydı. Tabii ki uyarırdı.

Büyük alimlerden İbn-i Asâkir’in 700 erkek hocanın yanı sıra 300 bayan hocası vardı.

Not: Biz kadının sesinin haram olmadığını beyan etmek için bu konuya değindik. Fakat muhakkak ki kadının kadına, erkeğin de erkeğe ders vermesi daha     uygundur. Elbetteki bir kadın sesini, erkeği herhangi bir harama çekmek için inceltip, işveli bir şekilde konuşması haramdır. Ve erkeğin de kadının sesini fitne için zevk alarak dinlemesi haramdır.

Genelleme yaparak: Kadının Sesinin Hükmü Nedir?; Kadının sesi haramdır” diyen kişi, peygamberleri, velîleri ve bütün Müslümanları harama düşmekle itham etmiş olur. Bu da dîni yalanlamaktır.

Kadının Sesinin Hükmü Nedir?

İlahiyatçı Yazar Dr.Hıdır Kartal